استپ آپ همراه با دمبل

نام انگلیسی: Dumbbell Step Ups
سایر نام ها:

تصاویر استپ آپ همراه با دمبل

آموزش حرکت استپ آپ همراه با دمبل

  1. در حالی که دمبل ها را در دست گرفته اید صاف بایستید. پشت سطحی با ارتفاعی بلندتر از سطح زمین قرار بگیرید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حال پای راست خود را بر روی سطح مرتفع قرار داده و همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) با صاف کردن زانو  و لگن پای راست بر روی آن سطح بایستید.
  3. سعی کنید بیشتر با فشار وارد کردن از طریق پاشنه پا، بدن خود را از زمین جدا کرده و پای چپ خود را نیز روی آن سطح قرار دهید.
  4. سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس)، خم کردن پا و لگن سمت راست، پای چپ را روی زمین قرار دهید.
  5. با قراردادن پای راست خود در کنار پای چپ به نقطه شروع بازگردید.