اسکوات پرشی

نام انگلیسی: Freehand Jump Squat
سایر نام ها:

تصاویر اسکوات پرشی

آموزش حرکت اسکوات پرشی

  1. در حالی که کمر صاف و سر رو به جلو است، دست ها را به صورت ضربدری در بالای سینه نگه دارید. پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید.
  2. در حالی که کمر را صاف و سینه را بالا نگه داشته اید، همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به حالت اسکوات تا جایی که نیمه بالای پای شما با سطح زمین موازی شود پایین بروید
  3. حال تا حد ممکن به سمت بالا بپرید
  4. همزمان با انجام این بخش از تمرین عمل بازدم (بیرون دادن نفس) را انجام دهید
  5. به محض برگشت پا به سطح زمین با خم کردن پاها فشار و تاثیر پرش را خنثی کنید
  6. بلافاصله به حالت اسکوات تا پایین بروید و دوباره بپرید