اینچ ورم

نام انگلیسی: Inchworm
سایر نام ها:

تصاویر اینچ ورم

آموزش حرکت اینچ ورم

  1. در حالی که پاها در کنار یکدیگر قرار دارند صاف بایستید. در حالی که پاها صاف هستند، خم شده و دست ها را روی زمین در مقابل خود قرار دهید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. برای شروع به آرامی با دست ها به سمت جلو قدم بردارید. در حین انجام این کار تنها از ناحیه لگن خم شوید و پای خود را صاف نگه دارید، تا نقطه ای که بدن شما موازی با زمین و در موقعیت شنا قرار دارد پیش بروید.
  3. حال دست ها را ثابت نگه داشته سپس با پاهای خود قدم های کوچکی بردارید.
  4. در حالی که پاها صاف هستند، تا نقطه ای که به دست ها برسند, قدم بردارید.