باکس شافل

نام انگلیسی: Side to Side Box Shuffle
سایر نام ها:

تصاویر باکس شافل

آموزش حرکت باکس شافل

  1. در حالی که پای چپ شما در وسط جعبه قرار گرفته در یک سمت آن بایستید. برای شروع، از جای خود پریده، پای چپ را روی زمین و پای دیگر را روی جعبه قرار دهید.
  2. برای انجام بهتر دست ها را حرکت دهید.
  3. به جابه جا شدن روی جعبه ادامه دهید.