برپی

نام انگلیسی: Burpee
سایر نام ها: Burpees

تصاویر برپی

آموزش حرکت برپی

  1. به صورت کامل روی زمین قرار گرفته یک شنا انجام دهید.
  2. سپس به سمت بالا بپرید.