بورد پرس

نام انگلیسی: Board Press
سایر نام ها:

تصاویر بورد پرس

آموزش حرکت بورد پرس

  • بر روی میز پرس دراز بکشید، به صورتی که سر شما زیر هالتر باشد. سپس یار تمرینی شما بورد را بر روی سینه شما قرار دهد. همچنین می توانید بورد را به کمک باند به سینه خود ببندید و یا آن را زیر لباس خود نگه دارید.
  • میله هالتر را در دست گرفته، پاهای خود را به زمین بچسبانید و مقداری قوس در کمر خود ایجاد کنید. شانه های خود را جمع کرده و از روی میز پرس بلند کنید. از پاهای خود کمک بگیرید تا در طول حرکت بدن شما ثابت باشد.
  • می توانید از هالتر معمولی یا کوتاه استفاده کنید تا بتوانید بر روی عضلات پشت بازو تمرکز کنید. بدون کش دادن شانه های خود، هالتر را بلند کرده و از جای خود جدا کنید. هالتر، مچ و آرنج همواره باید در یک خط باشند. بر روی فشردن هالتر تمرکز کنید، به نحوی که انگار می خواهید آن را از وسط از هم جدا کنید.
  • هالتر را تا روی بورد پایین بیاورید، سپس با حداکثر نیرو آن را به بالا ببرید. آرنج همواره باید جمع باشد.
  • نکته: بورد، مجموعه ای از یک تا 5 تخته ی 5 در 15 سانتیمتری می باشد که به هم متصل شده اند.