جلوبازو تمرکزی

نام انگلیسی: Concentration Curls
سایر نام ها:

تصاویر جلوبازو تمرکزی

آموزش حرکت جلوبازو تمرکزی

1. در حالی که یک دمبل در مقابل شما قرار دارد بر روی میز تخت بنشینید.
2. از دست راست خود برای گرفتن دمبل استفاده کنید.
3. پشت دست راست خود را به داخل پای راست تکیه دهید.
4. دست شما باید کشیده و دمبل بالاتر از سطح زمین باشد، این نقطه شروع شما خواهد بود.
5. در حالی که بازو را ثابت نگه داشته اید نفس خود را بیرون داده، دمبل را بالا برده و بر روی جلوبازو تمرکز کنید، تا نقطه ای که جلوبازو به صورت کامل منقبض شده و دمبل در سطح شانه است آن را بالا ببرید، در بالاترین نقطه حرکت لحظه ای مکث کرده،سپس نفس خود را داخل کشیده و دمبل را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.
6. برای بیشینه کردن فوائد این تمرین از تاب خوردن وزنه جلوگیری کنید.