ددلیفت رمانیایی

نام انگلیسی: Romanian Deadlift
سایر نام ها:

تصاویر ددلیفت رمانیایی

آموزش حرکت ددلیفت رمانیایی

  1. میله هالتر را در حالی که کف دست ها به سمت بدن است، در ناحیه کفل نگه دارید.
  2. شانه ها باید متمایل به عقب ، کمر کمی قوس و زانوها کمی خم باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  3. با حرکت دادن باسن خود به سمت عقب، میله را پایین بیاورید. میله را نزدیک بدن نگاه دارید. سر باید به سمت جلو و سرشانه ها متمایل به عقب باشد. اگر حرکت را صحیح انجام دهید، دقیقاً زیر زانو باید به حداکثر میزان کشش ماهیچه پشت پای خود رسیده باشید. هر حرکتی بیشتر از این نقطه اضافه خواهد بود و باید از انجام آن خودداری کنید.
  4. در پایین ترین نقطه بازه حرکت خود، با حرکت دادن کفل به سمت جلو به نقطه شروع حرکت بازگردید.