دستگاه دیپ

نام انگلیسی: Dip Machine
سایر نام ها:

تصاویر دستگاه دیپ

آموزش حرکت دستگاه دیپ

  1. بر روی دستگاه دیپ نشسته و دسته ها را محکم بگیرید. آرنج ها را در کنار بدن نگه دارید تا فشار ناشی از انجام تمرین بر روی ماهیچه پشت بازو متمرکز باشد. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حال همزمان با بیرون دادن نفس و منقبض کردن ماهیچه های پشت بازو، دست ها را صاف کنید.
  3. برای باقی ماندن فشار روی ماهیچه پشت بازو ، آرنج ها را کمی خم نگه دارید. سپس همزمان با داخل کشیدن نفس، دست ها را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.