رَک پول

نام انگلیسی: Rack Pulls
سایر نام ها: Pin Pulls,Partial Deadlift

تصاویر رَک پول

آموزش حرکت رَک پول

  1. هالتر را بر روی رَک (محل قرار گیری آن) قرار دهید. هالتر باید در ارتفاعی زیر زانوها قرار داشته باشد. در پشت هالتر به حالت انجام ددلیفت قرار بگیرید. پاها باید خم، فاصله دست ها به اندازه شانه و کمر قوس داشته باشد تا ماهیچه های پشت پا درگیر شوند. از آن جایی که معمولا از وزنه سنگین استفاده می شود، می توانید به روش های مختلفی هالتر را بگیرید و یا از بندلیفت برای نگه داشتن آن استفاده کنید
  2. در حالی که به سمت جلو نگاه می کنید، بایستید و وزنه را به سمت بالا بلند کنید. دقت کنید که سرشانه ها را به سمت عقب متمایل کنید.
  3. وزنه را به محل قرارگیری برگردانید و تکرار کنید.