سومو اسکوات با دمبل

نام انگلیسی: Plie Dumbbell Squat
سایر نام ها: known as Sumo Dumbbell Squat

تصاویر سومو اسکوات با دمبل

آموزش حرکت سومو اسکوات با دمبل

1. با هر دو دست یک دمبل را در وسط بدن گرفته و صاف بایستید، فاصله پاها باید بیشتر از عرض شانه، زانوها کمی خمیده و انگشتان شصت پا به سمت بیرون متمایل باشند، در زمان انجام دادن این تمرین دست های شما باید بدون حرکت باقی بمانند، این محل شروع شما خواهد بود.

2. اکنون نفس خود را داخل کشیده، به آرامی زانوها را خم کنید و تا محلی که ران ها با زمین موازی شوند پایین بروید، سپس همزمان با بیرون دادن نفس و وارد کردن نیرو از طریق پاشنه پا، به محل شروع بازگردید.