سوپرمن (فیله کمر درازکش)

نام انگلیسی: Superman
سایر نام ها:

تصاویر سوپرمن (فیله کمر درازکش)

آموزش حرکت سوپرمن (فیله کمر درازکش)

  1. بر شکم روی زمین یا مَت دراز بکشید. دست ها را در مقابل خود به صورت کاملا کشیده نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال به صورت همزمان دست ها، سینه و پاها را از مین بلند کرده و در این حالت به مدت دو ثانیه نگه دارید.
  3. در حالت با بیشترین میزان انقباض ماهیچه باید شبیه به سوپرمن هنگام پرواز کردن به نظر برسید.
  4. به آرامی دست ها، پاها و سینه را به نقطه شروع بازگردانید.