شراگ با سیمکش

نام انگلیسی: Cable Shrugs
سایر نام ها:

تصاویر شراگ با سیمکش

آموزش حرکت شراگ با سیمکش

  1. میله صاف را به سیمکش در پایین ترین نقطه متصل شده است در دست بگیرید.
  2. فاصله دست ها به اندازه عرض شانه و دست ها باید به سمت پایین باشند.
  3. در مقابل قرقره سیمکش در حالی که هالتر میله را در دست گرفته اید بایستید.
  4. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  5. حال همزمان با بیرون دادن نفس با بالابردن شانه ها میله را بالا ببرید.
  6. در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کنید.
  7. سپس نفس خود را بیرون داده و میله را به نقطه شروع بازگردانید.
  8. در زمان حرکت دادن میله دست ها باید کاملا کشیده باقی بمانند.
  9. تنها از شانه ها باید برای بالابردن میله استفاده کرده و نباید از ماهیچه جلوبازو استفاده کنید.