شنا با مدیسین بال

نام انگلیسی: Medicine-Ball Push-Up
سایر نام ها:

تصاویر شنا با مدیسین بال

آموزش حرکت شنا با مدیسین بال

  1. بر روی زمین به حالت شنا قرار بگیرید. در حالی که یک دست روی زمین قرار دارد دست دیگر را روی مدیسین بال قرار دهید. کمر را صاف و باسن را پایین نگه دارید. برای حفظ تعادل پاها را با فاصله از یکدیگر قرار دهید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. همزمان با صاف نگه داشتن بدن، دست ها را از ناحیه آرنج خم کرده و پایین بروید. قبل از آنکه سینه به زمین برسد متوقف شوید. سپس به نقطه شروع بازگشته و به تعداد مطلوب تکرار کنید.
  3. سِت بعدی را با قرار دادن توپ در جهت مخالف انجام دهید.