فوم رولینگ روی نوار ایلیوتیبیال

نام انگلیسی: Iliotibial Tract-SMR
سایر نام ها: Myofascial Release IT Band,Foam Roll Iliotibial Band

تصاویر فوم رولینگ روی نوار ایلیوتیبیال

آموزش حرکت فوم رولینگ روی نوار ایلیوتیبیال

  1. به گونه ای روی بغل دراز بکشید که پای زیرین از ناحیه زانو و لگن روی فوم رولر قرار داشته باشد. پای دیگر می تواند در مقابل شما روی زمین قرار داشته باشد. تا جای ممکن وزن خود را روی پای زیرین قرار دهید. نیازی نیست که پای زیرین روی زمین قرار داشته باشد. دقت کنید که ماهیچه های پای زیرین آزاد باشند.
  2. از ناحیه لگن تا زانو پای خود را روی فوم رولر حرکت دهید و در نقاط کوفتگی بین ده تا بیست ثانیه مکث کنید.
  3. این تمرین را با پای مخالف تکرار کنید.