قیچی با هالتر

نام انگلیسی: Barbell Lunge
سایر نام ها: weighted lunges

تصاویر قیچی با هالتر

آموزش حرکت قیچی با هالتر

  1. هالتر را در ارتفاقی متناسب با قد خود قرار دهید. پس از آن که وزنه ها را روی هالتر قرار دید. در زیر آن قرار گرفته، هالتر را روی سرشانه خود قرار دهید و به هر دو دست آن را بگیرید.
  2. حال همزمان با فشار وارد کردن از طریق پاها و صاف کردن بالاتنه، هالتر را از جا بلند کنید، سپس از محل قرار گرفتن هالتر فاصله بگیرید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. حال همزمان با انجام عمل دم، پای راست را در حدود 60 سانتیمتر جلو تر قرار دهید.
  4. در هنگام پایین رفتن پای چپ شما باید ثابت باشد. درحین پایین رفتن بر حفظ تعادل و صاف نگه داشتن بالاتنه تمرکز کنید. دقت کنید که زانوی پای راست نباید از انگشت شصت پای راست جلوتر برود.
  5. حال همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) با فشار وارد کردن به پاشنه پا، به آرامی به نقطه شروع بازگردید.