نشر از طرفین نشسته

نام انگلیسی: Seated Side Lateral Raise
سایر نام ها:

تصاویر نشر از طرفین نشسته

آموزش حرکت نشر از طرفین نشسته

  1. برای شروع در حالی که دمبل ها را در دستان خود گرفته اید، بر روی صندلی بنشینید. وزنه ها باید در حالی که دست ها کاملا کشیده و کف دست ها به سمت یکدیگر هستند، در کنار بدن قرار گرفته باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. در حالی که بالاتنه ثابت است و آرنج کمی خم، همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) دمبل ها را تا کنار بدن بالا بیاورید.
  3. تا محلی که دست ها موازی زمین شوند، وزنه ها را بالا ببرید.
  4. در بالاترین نقطه مکثی مختصر کنید، سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) وزنه ها را به آرامی به نقطه شروع باز گردانید.