پرس بالا سینه دستگاه

نام انگلیسی: Leverage Incline Chest Press
سایر نام ها: Hammerstrength Incline Chest Press

تصاویر پرس بالا سینه دستگاه

آموزش حرکت پرس بالا سینه دستگاه

  1. وزنه مناسب بر روی دستگاه قرار داده و صندلی را با توجه به قد خود تنظیم کنید.
  2. دستگیره ها در نقطه شروع حرکت باید در کنار ماهیچه های سینه قرار داشته باشند.
  3. سر و سینه شما باید به سمت بالا و سرشانه ها به سمت عقب متمایل باشد. این نقطه شروع حرکت است.
  4. دستگیره ها را به سمت جلو حرکت دهید، پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه وزنه را تا نزدیکی نقطه شروع بازگردانید.
  5. با برنگشتن به نقطه شروع تا پایان تعداد تکرار مشخص شده، فشار وزنه ها دائما بر روی ماهیچه قرار خواهد داشت.