پرس زیرسینه دمبل

نام انگلیسی: Decline Dumbbell Bench Press
سایر نام ها:

تصاویر پرس زیرسینه دمبل

آموزش حرکت پرس زیرسینه دمبل

  1. |پاهای خود را در انتهای میز شیبدار محکم کرده و در حالی که هر دست دمبلی نگه داشته اید دراز بکشید.
  2. دست ها را بلند کرده و دمبل ها را بچرخانید به گونه ای که کف دست ها به سمت پاها باشند.
  3. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  4. حال همزمان با داخل کشیدن نفس دست ها را تا جایی که آرنج ها زاویه نود درجه تشکیل دهند پایین ببرید.
  5. در طول انجام حرکت ساعد همواره باید نسبت به زمین عمود باشد، در نهایت نفس خود را بیرون داده و با استفاده از ماهیچه سینه دمبل ها را به نقطه شروع بازگردانید.