پرش روی جعبه

نام انگلیسی: Front Box Jump
سایر نام ها:

تصاویر پرش روی جعبه

آموزش حرکت پرش روی جعبه

  1. جعبه ای با ارتفاع مناسب در فاصله 60 تا 90 سانتی متری خود قرار دهید. باید فاصله پاها به اندازه عرض شانه ها باشد. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. برای شروع پرش، به حالت اسکوات در بیایید و با وارد کردن نیرو به باسن، زانو ها و پنجه پا، از جای خود بلند شوید. دست ها را به سمت بالا و پایین حرکت دهید.
  3. پس از پرش در حالی که زانو ها خم هستند، بر روی جعبه قرار بگیرید تا فشار ناشی از قرار گرفتن روی جعبه، از طریق پاها دفع شود.
  4. برای پایین آمدن می توانید به پایین پریده و یا به صورت معمولی از جعبه پایین بیایید.