پشت بازو دمبل ایستاده

نام انگلیسی: Dumbbell One-Arm Triceps Extension
سایر نام ها:

تصاویر پشت بازو دمبل ایستاده

آموزش حرکت پشت بازو دمبل ایستاده

 1.یک دمبل برداشته و صاف بایستید، در حالی که با دست دیگر خود را در محلی نگه داشته اید و یا در کنار بدن قرار دارد، دمبل را تا شانه بالاببرید.
2. دستی که دمبل در آن قرار دارد را کامل بالای سر برده تا نسبت به زمین زاویه عمود تشکیل داده و در کنار سر قرار بگیرد، کف دست را به گونه ای بچرخانید که به سمت جلو و انگشت کوچک به سمت سقف قرار بگیرد، این نقطه شروع شما خواهد بود.
3. حال نفس را داخل کشیده و در حالی که بازو ثابت است دمبل را به آرامی پشت سر ببرید، تا نقطه ای که پشت بازو کامل کشیده شود دمبل را پایین ببرید، سپس نفس خود را بیرون داده و با استفاده از پشت بازو دمبل را به نقطه شروع بازگردانید، بازو باید در تمام مدت ثابت باقی مانده و تنها ساعد متحرک باشد.