پُل با توپ ورزشی

نام انگلیسی: Physioball Hip Bridge
سایر نام ها: Stability Ball Hip Bridge

تصاویر پُل با توپ ورزشی

آموزش حرکت پُل با توپ ورزشی

  1. به گونه ای روی توپ به پشت دراز بکشید که کمر روی آن قرار بگیرد، اما لگن آزاد باشد. هردوپا در حالی که فاصله آن ها به اندازه لگن یا بیشتر است باید به صورت صاف روی زمین قرار داشته باشند. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حال با استفاده از ماهیچه پشت پا و سُرینی، لگن خود را صاف کنید و در هنگام ایجاد پُل، لگن را به سمت بالا بلند کنید. در بالاترین نقطه حرکت لحظه ای مکث کرده سپس به نقطه شروع بازگردید.