چرخش مچ (کف دست به سمت پایین)

نام انگلیسی: Palms-Down Wrist Curl Over A Bench
سایر نام ها:

تصاویر چرخش مچ (کف دست به سمت پایین)

آموزش حرکت چرخش مچ (کف دست به سمت پایین)

1. هالتر را در یک سمت میز تخت قرار دهید، به سمت میز زانو بزنید.
2. هالتر را در حالی که کف دست ها به سمت پایین است بلند کرده و ساعد های خود را روی میز قرار دهید، مچ ها نباید روی میز قرار بگیرند، این نقطه شروع شما خواهد بود.
3. حال نفس خود را بیرون داده و مچ را به سمت بالا بچرخانید، سپس نفس را داخل کشیده و به آرامی مچ را پایین ببرید،ساعد ها باید ثابت بوده و تمرکز شما روی مچ ها برای بالابردن وزنه باشد.