کشش سینه و جلوی سرشانه

نام انگلیسی: Chest And Front Of Shoulder Stretch
سایر نام ها: broomstick stretch

تصاویر کشش سینه و جلوی سرشانه

آموزش حرکت کشش سینه و جلوی سرشانه

  1. در حالی که پاها کنار یکدیگر هستند بایستید.
  2. در حالی که فاصله دست ها از عرض شانه ها بیشتر و کف دست ها به سمت پایین است میله را در مقابل خود نگه دارید، به آرامی میله را بلند کرده و پشت سر خود نگه دارید، شکم خود را داخل داده و کمر خود را بیش از حد قوس ندهید.