کوبیدن توپ طبی به زمین

نام انگلیسی: Overhead Slam
سایر نام ها: Medicine Ball Slam

تصاویر کوبیدن توپ طبی به زمین

آموزش حرکت کوبیدن توپ طبی به زمین

  1. در حالی که توپ طبی را با هر دو دست، در دست گرفته اید و فاصله پاها به اندازه عرض شانه است بایستید، این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حرکت را با بالابردن توپ تا بالای سر آغاز کنید، حرکت را برعکس کرده و توپ را دقیقا در مقابل خود با شدت هرچه بیشتر به زمین بکوبید، پس از برخورد با زمین توپ را با دو دست گرفته و این روند را تکرار کنید.