Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

هفته اول، روز 7

استراحت

هفته اول، روز 7


قدرت در بدنسازی حاصل ترکیب توان و سرعت عمل است و بخشی حیاتی برنامه بدن مدرن و تمرین هر ورزشکار امروزی است. در طول این برنامه، شما تمریناتی را انجام خواهید داد که در آن ها باید با سرعت هرچه بیشتر تمرینات را انجام دهید. البته باید در هنگام انجام تمرینات، کاملاً تمرکز داشته باشید، زیرا در حال حمل وزنه هستید و عدم تمرکز منجر به انجام نادرست حرکت و در نهایت، آسیب دیدگی خواهد شد.

عنوان اصلی
جاینت ست:
1

پرس سینه هالتر

5 ست 10 تایی

 

 

فلای سیم کش میز صاف

10 ست 50 تالیی

 

 

فلای دمبل

20 ست 25 تایی

 

 

باید خیلی استراحت کنمید

هوازی:
2

دیپ سینه

90 یت 50 نایی

 

 

 

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG