Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

هفته سوم، روز 17

اکتیو ریکاوری

هفته سوم، روز 17


دادن استراحت کافی به بدن برای بازسازی یکی از مهم ترین اصول بدن سازی است بنابراین از امروز بیشترین استفاده ممکن را ببرید.

تمرینات زیادی وجود دارد که می توانید انجام دهید از جمله یوگا، پیاده روی، تمرینات رزمی با شدت پایین و یا هر تمرین دیگه ای که مانع از ریکاوری بدن شما نشود زیرا هدف شما آماده کردن بدنتان برای انجام تمرینات فردا است.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG