هفته هفتم، روز 49

استراحت

هفته هفتم، روز 49


روز استراحت! این زمان برای استراحت، تجدید قوا و مرور برنامه هفته آینده از برنامه بدنسازی آرنولد است. از این فرصت نهایی استفاده کرده و همانطور که به آخرین هفته از این برنامه بدنسازی وارد می شوید مقدمات شروع یک برنامه جدید را فراهم کنید.

تنها شش جلسه تمرین دیگر از برنامه بدنسازی آرنولد باقی مانده است. از امروز استفاده کرده و ویدیوهای معرفی این برنامه بدنسازی را دومرتبه مشاهده کنید و نکات مهم از زبان آرنولد را دوره نمایید.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG