اسکوات از جلو

نام انگلیسی: Front Barbell Squat
سایر نام ها: Front Squats,اسکوات از جلو با هالتر

تصاویر اسکوات از جلو

آموزش حرکت اسکوات از جلو

  1. برای شروع میله را در ارتفاع مناسب به گونه ای که کمی پایین تر از خط سرشانه باشد قرار دهید.
  2. میله را بر روی ماهیچه های سرشانه و ترقوه قرار دهید.
  3. برای کنترل بیشتر میله را با دست های خود به صورت ضربدری بگیرید.
  4. با استفاده از پاها و صاف کردن بالاتنه میله را از روی جای خود بلند کنید.
  5. از محل دستگاه فاصله گرفته و در محل مناسب به گونه ای قرار بگیرید که فاصله پاها به اندازه سرشانه ها و شصت پا کمی به سمت بیرون باشد.
  6. آرنج ها و سر باید در تمامی مدت انجام حرکت به سمت بالا باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  7. حال زانوها را خم کرده و پایین بروید به گونه ای که می خواهید بر روی صندلی بنشینید، تا نقطه ای که زاویه بین ماهیچه ساق و جلو پا کمتر از نود درجه شود، پایین بروید. پاها و زانو را همیشه در یک راستا نگه دارید.
  8. همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) با فشار وارد کردن به زمین از ناحیه پاشنه یا میانه پا، پاها را صاف کرده و میله را به نقطه شروع بازگردانید.