اسکوات تک پا با نشستن روی جعبه

نام انگلیسی: Single-Leg Squat To Box
سایر نام ها:

تصاویر اسکوات تک پا با نشستن روی جعبه

آموزش حرکت اسکوات تک پا با نشستن روی جعبه

  1. بِنچ یا جعبه ای را انتخاب کنید که زمانی که روی آن می نشینید زانوهای شما با زاویه نود درجه خم شده باشند. برای قرار گرفتن در نقطه شروع در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض کمر و زانوها کمی خم هستند، در فاصله پازنده تا سی سانتی متری جعبه قرار بگیرید. زمانی که پایین می روید باسن شما باید بر روی لبه جعبه قرار بگیرد. برای تعادل بیشتر دست ها را در کنار و یا جلوی بدن نگه دارید. یک پا را به عنوان تکیه گاه ثابت نگه دارید.
  2. پای سمت مخالف را پانزده سانتی متر از زمین بلند کنید و در مقابل بدن نگه دارید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. با خم کردن پا از ناحیه زانو و متمایل کردن پشت به سمت عقب، شروع به پایین رفتن به سمت جعبه کنید.
  4. در حین پایین رفتن پای دیگر باید از سطح زمین فاصله داشته باشد. تا نقطه ای باسن شما جعبه را لمس کند پایین بروید. پس از به نقطه شروع بازگردید.
  5. این حرکت به تعداد تکرار توصیه شده انجام داده سپس پا را عوض کنید.