اسکوات

نام انگلیسی: Barbell Squat
سایر نام ها: Barbell Full Squat,اسکوات هالتر

تصاویر اسکوات

آموزش حرکت اسکوات

  1. هالتر را روی سرکول قرار دهید. سینه باید بالا و سر به سمت جلو باشد. پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و کمی به سمت بیرون متمایل کنید.
  2. در حالی که وزنه را پایین می برید، تا جای ممکن باسن را به سمت عقب متمایل کنید. چنین عملی باعث حرکت زانوها به سمت جلو خواهد شد. دقت کنید که زانوها و پاها در یک راستای افقی قرار داشته باشند. هدف این است که بالاتنه تا حد ممکن صاف باقی بماند.
  3. پایین رفته و فشار ناشی از وزن خود را روی پاشنه پا قرار دهید. در نقطه ای که ماهیچه ساق به ماهیچه پشت پا برخورد کرد متوقف شده و به بالا برگردید.