اَبداکتور ران

نام انگلیسی: Thigh Abductor
سایر نام ها: Outer Thigh Machine

تصاویر اَبداکتور ران

آموزش حرکت اَبداکتور ران

  1. بر روی دستگاه ابداکتور بنشینید و وزنه مناسب را انتخاب کنید, دسته های اطراف را بگیرید.
  2. در طول مدت انجام تمرین بالاتنه شما باید بدون حرکت باقی بماند. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. حال با فشار وارد کردن به پَدهای دستگاه، آن ها را از یکدیگر دور کنید, در آخرین نقطه بازه حرکت، لحظه ای مکث کرده و سپس همزمان با داخل کشیدن نفس، پاهای خود را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.