اَدداکتور ران

نام انگلیسی: Thigh Adductor
سایر نام ها: Inner Thigh Machin

تصاویر اَدداکتور ران

آموزش حرکت اَدداکتور ران

  1. بر روی دستگاه اَدداکتور بنشینید و وزنه مناسب را انتخاب کنید. دسته های اطراف را بگیرید. در طول مدت انجام تمرین بالاتنه شما باید بدون حرکت باقی بماند. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حال همزمان با بیرون دادن نفس، به آرامی پاها را به یکدیگر نزدیک کنید
  3. در پایان بازه حرکت لحظه ای مکث کرده، سپس همزمان با انجام عمل بازدم، به آرامی به نقطه شروع بازگردید.