جلوبازو سیمکش خوابیده

نام انگلیسی: Lying Cable Curl
سایر نام ها:

تصاویر جلوبازو سیمکش خوابیده

آموزش حرکت جلوبازو سیمکش خوابیده

1. یک بنچ یا تشک (مَت) را در مقابل سیمکش در حالی که قرقره در بالاترین محل قرار گرفته است، قرار دهید، صورت شما باید دقیقا زیر میله سیمکش قرار داشته باشد، سپس میله را در حالی که کف دست ها به سمت زمین و آرنج ها کمی خم هستند، بگیرید، پشت شما باید به صورت صاف روی بنچ یا تشک قرار داشته باشد، و نوک آرنج ها باید به سمت جلو باشد، این محل شروع است.

2. اکنون نفس خود را بیرون داده و با خم کردن آرنج، میله را به سمت پایین بکشید، تا جایی که میله به پیشانی شما نزدیک شده و عضلات جلوبازو به صورت کامل منقبض شوند حرکت را ادامه دهید، انقباض را برای لحظه ای حفظ کرده، سپس همزمان با داخل کشیدن نفس، میله را به محل شروع بازگردانید.