جلوبازو لاری معکوس

نام انگلیسی: Reverse Barbell Preacher Curls
سایر نام ها:

تصاویر جلوبازو لاری معکوس

آموزش حرکت جلوبازو لاری معکوس

1. یک هالتر را در محل قرارگیری آن در مقابل بنچ قرار دهید، در حالی که سینه و بازوها روی پَد قرار گرفته اند، هالتر را از محل قرارگیری آن جدا کنید، این محل شروع شما خواهد بود.

2. اکنون نفس را بیرون داده، و به آرامی هالتر را تا جایی که آرنج خم شده و جلوبازوها منقبض شوند، بالا ببرید، سپس نفس را داخل کشیده و هالتر را به محل شروع بازگردانید.