ددلیفت با پای صاف

نام انگلیسی: Stiff-Legged Barbell Deadlift
سایر نام ها:

تصاویر ددلیفت با پای صاف

آموزش حرکت ددلیفت با پای صاف