درازنشست جَک نایف

نام انگلیسی: Jackknife Sit Up
سایر نام ها: as V-Up

تصاویر درازنشست جَک نایف

آموزش حرکت درازنشست جَک نایف

1. به پشت روی زمین دراز بکشید و دست ها را به صورت کشیده، پشت سر خود قرار دهید، این محل شروع شما خواهد بود.

2. همزمان با بیرون دادن نفس، از ناحیه لگن خم شوید سپس به صورت همزمان دست ها و پاها را بالا برده و به یکدیگر نزدیک کنید، پاها باید کشیده بوده و با زمین زاویه 45 درجه تشکیل دهند، و دست ها باید نیز کشیده و با پاها موازی باشند، بالاتنه باید بالاتر از زمین باشد، همزمان با داخل کشیدن نفس، پاها و دست های خود را به محل شروع بازگردانید.