دراز نشست روی میز شیبدار با کش

نام انگلیسی: Weighted Sit-Ups - With Bands
سایر نام ها: Situp,Sit Up

تصاویر دراز نشست روی میز شیبدار با کش

آموزش حرکت دراز نشست روی میز شیبدار با کش

  1. کش های مخصوص تمرین را در انتهای میز شیبدار ببندید. دسته ها را در روی میز قرار داده تا در هنگام قرار گرفتن بر روی دستگاه، به راحتی بتوانید آن ها را در دست بگیرید.
  2. پاها را در موقعیت مناسب بر روی میز شیبدار قرار دهید. دسته ها را در حالی که کف دست ها به سمت جلو است، در دست بگیرید. دست ها را چرخانده به گونه ای که کف دست ها به سمت هم باشند و در کنار شقیقه نگه دارید. دست های شما در طول انجام تمرین باید ثابت باقی بمانند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  3. حال، همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) بدن خود را بلند کرده و تا محلی که بدن نسبت به زمین زاویه عمود پیدا کند، بالا بروید.
  4. در بالاترین نقطه، لحظه ای مکث کرده، سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی به نقطه شروع بازگردید.