دراز نشست روی میز شیبدار

نام انگلیسی: Decline Crunch
سایر نام ها:

تصاویر دراز نشست روی میز شیبدار

آموزش حرکت دراز نشست روی میز شیبدار

  1. پاهای خود را در انتهای میز شیبدار قفل کرده و روی آن دراز بکشید. دست ها را در کنار سر قرار داده و آرنج ها را به حالت باز نگه دارید. قسمت بالای کمر خود را به میز بچسبانید تا تأثیر تمرین به صورت ایزوله بر ماهیچه شکم وارد شود. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) به آرامی سرشانه ها را به سمت بالا حرکت دهید و ماهیچه شکم را منقبض کنید.
  3. در حالی که قسمت پایین کمر بر روی میز ثابت است، سرشانه باید تنها به اندازه10 سانتی متر از روی میز فاصله بگیرد.
  4. در حالت بیشترین انقباض برای لحظه ای مکث کنید . سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی به نقطه شروع بازگردید