دراز نشست همراه با وزنه

نام انگلیسی: Weighted Crunches
سایر نام ها:

تصاویر دراز نشست همراه با وزنه

آموزش حرکت دراز نشست همراه با وزنه

  1. روی کمر در حالی که پاها به صورت صاف روی زمین قرار دارند، دراز بکشید.
  2. وزنه را می توانید یا روی سینه گذاشته و یا مقابل در حالی که دست ها کشیده هستند نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  3. حال همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) به آرامی سرشانه ها را از زمین بلند کنید.
  4. در حالی که سرشانه حدود 10 سانتی متر از زمین بلند می شود، نیمه پایین کمر باید بر روی زمین باقی بماند.
  5. در بالاترین نقطه حرکت، ماهیچه شکم را منقبض کرده و لحظه ای مکث کنید.
  6. سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
  7.