دراز نشست همراه با پرتاب توپ طبی

نام انگلیسی: Supine Two-Arm Overhead Throw
سایر نام ها:

تصاویر دراز نشست همراه با پرتاب توپ طبی

آموزش حرکت دراز نشست همراه با پرتاب توپ طبی

  1. در حالی که زانوها خم هستند روی زمین به پشت دراز بکشید، با یک دست در حالی که کشیده است، توپ را در پشت سر خود نگه دارید.
  2. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. برای شروع سرشانه را از زمین بلند کرده و به صورت همزمان توپ را پرت کنید، توپ را می توانید به سمت حریف و یا دیوار پرت کنید.