دراز نشست کمک حریف

نام انگلیسی: Partner Target Sit-Up
سایر نام ها:

تصاویر دراز نشست کمک حریف

آموزش حرکت دراز نشست کمک حریف

  1. در حالی که زانوها خم و کف پاها به فاصله کمر روی زمین قرار دارند دراز بکشید. دست ها را روی هم گذاشته و آن را بالای سر نگه دارید. حریف شما با قرار گرفتن روی انگشتان پا، شما را ثابت نگه می دارد. او باید یک دست خود را بالای زانوی شما نگه دارد. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. با منقبض کردن ماهیچه شکم خود، سرشانه را از زمین بلند کنید و دست های خود را به دست حریف نزدیک کنید. با استفاده از نیروی ماهیچه شکم این تمرین را انجام دهید.
  3. برای حفظ فشار بر روی ماهیچه اجازه ندهید سرشانه ها به زمین برخورد کنند.
  4. برای چالش بیشتر حریف می تواند دست ها را بالاتر، پایین تر و از سمتی به سمتی دیگر ببرد.