دراز نشست

نام انگلیسی: Sit-Up
سایر نام ها:

تصاویر دراز نشست

آموزش حرکت دراز نشست

  1. روی زمین دراز بکشید و کف پاها را روی زمین ثبت نگه دارید. پاها از ناحیه زانو باید خم باشند. دست ها را پشت سر قرار دهید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) بدن خود را تا محلی بالا بیاورید که با ران ها شکلی "وی" مانند تشکیل دهد.
  3. در بالاترین نقطه حرکت لحظه ای مکث کرده، همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی به نقطه شروع باز گردید.