دستگاه قفسه سینه (باترفلای)

نام انگلیسی: Butterfly
سایر نام ها: Pec Deck Fly,Pec Deck

تصاویر دستگاه قفسه سینه (باترفلای)

آموزش حرکت دستگاه قفسه سینه (باترفلای)

  1. روی دستگاه پروانه (باترفلای) در حالی که کمر صاف و به پشت دستگاه چسبیده است قرار بگیرید
  2. دسته های دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که در زمان در دست گرفتن آن ها دست ها اندکی کشیده باشند. دست ها باید با زمین موازی و آرنج ها اندکی خم باشند. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. حال همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) دست ها به یکدیگر نزدیک و ماهیچه سینه را منقبض کنید.
  4. سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی به نقطه شروع بازگردید.