دیپ پشت بازو با بنچ

نام انگلیسی: Bench Dips
سایر نام ها: known as tricep dip

تصاویر دیپ پشت بازو با بنچ

آموزش حرکت دیپ پشت بازو با بنچ

1. برای آغاز دو بنچ صاف را به صورت موازی با یکدیگر، در فاصله ای کمتر از طول پاهای خود قرار دهید، روی یکی از بنچ ها نشسته و با دو دست خود یکی از لبه های آن را بگیرید، و پاهای خود را در حالی صاف و زانوها کمی خم هستند را بنچ دیگر قرار دهید، سپس در حالی که کمر صاف و عضلات شکم منقبض هستند بالاتنه را معلق کنید، این محل شروع است.

2. سپس نفس خود را داخل کشیده و آرنج ها را تا جایی که کشش کاملی را در عضلات پشت بازو احساس کنید، خم کنید، سپس همزمان با بیرون دادن نفس، با استفاده از عضلات پشت بازو به محل شروع بازگردید.

انقباض را برای یک لحظه حفظ کرده سپس حرکت را به تعداد لازم تکرار کنید، آرنج ها در تمام مدت تمرین باید به سمت پشت بدن اشاره کنند.