راه رفتن با وزنه (تک دمبل)

نام انگلیسی: Partner Suitcase Carry Competition
سایر نام ها:

تصاویر راه رفتن با وزنه (تک دمبل)

آموزش حرکت راه رفتن با وزنه (تک دمبل)

  1. یک دمبل در مقابل خود بر روی زمین قرار دهید، مطمئن شوید که فضای آزاد کافی برای راه رفتن در اختیار دارید، اگر بدون خم کردن کمر و دوری از هرگونه آسیب نمی توانید وزنه را بردارید آن را روی سطحی بالاتر از زمین قرار دهید.
  2. زمانی که این حرکت را به عنوان یک مسابقه انجام می دهید در کنار حریف خود بایستید و مطمئن شوید فضای کافی برای هردوی شما وجود دارد، در حالی که کمر خود را صاف نگه داشته اید به حالت اسکوات پایین بروید، خم نشوید و وزنه را در حالی که کف دست به سمت بدن است بگیرید، بدن خود را تا جای ممکن صاف نگه دارید.
  3. با صاف کردن لگن و زانو بایستید.
  4. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  5. در حالی که وزنه را در کنار بدن خود نگه داشته اید و حالت بدن به هیچ سمتی متمایل نیست، تا جایی که می توانید به سمت جلو قدم بردارید، در صورت لزوم برگردید، سعی کنید از نظر مسافت و زمان حریف خود را شکست دهید، برای قراردادن وزنه روی زمین با حالت اسکوات پایین بروید.