راه رفتن با وزنه

نام انگلیسی: Partner Farmer's Walk Competition
سایر نام ها:

تصاویر راه رفتن با وزنه

آموزش حرکت راه رفتن با وزنه

  1. دو دمبل در مقابل خود روی زمین قرار دهید. مطمئن شوید که فضای کافی برای راه رفتن در اختیار دارید. اگر نمی توانید بدون خم و قوز کردن کمر وزنه ها را از روی زمین بردارید، آن ها را روی سطحی بالاتر از سطح زمین قرار دهید.
  2. زمانی که این تمرین را با حریف انجام دهید در کنار یکدیگر قرار بگیرید و مطمئن شوید فضای کافی برای هر دوی شما وجود دارد.
  3. با صاف نگه داشتن کمر، به حالت اسکوات پایین بروید و وزنه ها را بردارید.
  4. با صاف کردن زانوها و ماهیچه سُرینی (باسن) بایستید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  5. در حالی که وزنه ها را در کنار بدن نگه داشته اید تا محل ممکن با سمت جلو قدم بردارید. در صورت لزوم بچرخید. سعی کنید حریف خود را از نظر زمان و مسافت طی شده شکست دهید.
  6. وزنه ها را با حالت اسکوات روی زمین قرار دهید.