زیربغل با هالتر

نام انگلیسی: Bent Over Barbell Row
سایر نام ها: Bent-Over Row, Bent Over Row, Barbell Row

تصاویر زیربغل با هالتر

آموزش حرکت زیربغل با هالتر

  1. در حالی که کف دست ها به سمت پایین است، هالتر را بگیرید. زانوها را اندکی خم کرده و بالاتنه را به سمت جلو متمایل کنید.
  2. در حالی که پشت را صاف نگه داشته اید، بدن را از ناحیه کمر تا مرحله ای که تقریباً با زمین موازی باشد، خم کنید. سر خود را بالا نگه دارید تا نگاه شما به سمت جلو باشد. هالتر باید در مقابل شما در حالی که دست ها با بدن و زمین زاویه عمود دارند، قرار داشته باشد. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. حال همزمان با عمل بازدم و بدون حرکت دادن بالاتنه، هالتر را به سمت خود بلند کنید. دقت کنید که آرنج ها در کنار بدن قرار داشته باشند. (از بدن فاصله نگیرند) و تنها از ساعد برای نگه داشتن وزنه استفاده کنید.
  4. در بالاترین نقطه حرکت، ماهیچه پشت را منقبض کرده و لحظه ای مکث کنید. سپس همزمان با انجام عمل بازدم، به آرامی به نقطه شروع بازگردید.