زیربغل هالتر معکوس

نام انگلیسی: Barbell Bent Over Row
سایر نام ها: Barbell Row,Yates Row,Reverse-Grip Bent-Over Row,Reverse Grip Bent Over Row

تصاویر زیربغل هالتر معکوس

آموزش حرکت زیربغل هالتر معکوس

1. در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض شانه است، بایستید و در حالی که فاصله دست ها به اندازه عرض شانه و کف دست ها رو به بالا است، هالتر را بلند کنید.

2. زانوها باید کمی خم باشند، سپس به سمت جلو مایل شده و هالتر را در حالی که دست ها کشیده هستند در مقابل ران پا نگاه دارید.

3. کمر را صاف و عضلات شکم را منقبض کنید، این محل شروع است.

4. اکنون همزمان با بیرون دادن نفس، هالتر را به سمت شکم خود بکشید و آرنج ها را کمی به سمت پشت بدن ببرید.

5. سینه را بالا گرفته و عضلات زیربغل را در پایان دامنه حرکت منقبض کنید، انقباض را برای یک لحظه حفظ کرده، سپس نفس خود را داخل کشیده و به آرامی هالتر را به محل شروع بازگردانید.

6. مطمئن شوید در تمام مدت، کمر صاف و بالاتنه بدون حرکت باقی بماند.