زیر بغل دست باز

نام انگلیسی: Wide-Grip Lat Pulldown
سایر نام ها: Lat Pulldown,Wide Grip Lat Pulldown

تصاویر زیر بغل دست باز

آموزش حرکت زیر بغل دست باز

  1. در حالی که میله را در دست دارید به روی دستگاه کشش بنشینید. توجه کنید که قسمت نگه دارنده زانو را به ارتفاع مناسب تنظیم کنید. در حالی که کف دست ها به سمت جلو است میله را در دست بگیرید. هر دو دست باید در کشیدگی کامل باشند. بالاتنه را کمی به عقب متمایل کنید، به صورتی که انحنای کمی در کمر ایجاد شده و سینه به سمت بیرون برآمده شود. این نقطه شروع حرکت شما خواهد بود.
  2. حال، همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) میله را تا جایی که کمی بالا سینه را لمس کند، پایین بیاورید.
  3. در حین پایین آوردن میله، دسته ها را به سمت پایین حرکت دهید و ماهیچه را منقبض کنید.
  4. بالاتنه شما در حین انجام حرکت باید کاملا ثابت باشد و تنها دست ها باید حرکت کنند.
  5. پس از مکثی مختصر در پایین ترین نقطه، همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) میله را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.
  6. در نقطه شروع باید دست ها و ماهیچه های زیر بغل در کشیدگی کامل باشند.